Giới thiệu

Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Sứ mạng: Nâng cao sức khỏe răng miệng thông qua đào tạo tiên tiến, nghiên cứu khoa học chất lượng cao, chăm sóc bệnh nhân và phục vụ cộng đồng chuyên nghiệp.

Tầm nhìn: Trở thành trung tâm đào tạo Răng Hàm Mặt hàng đầu Việt Nam và có uy tín quốc tế.

Giá trị cốt lõi: Chất lượng – Chuyên nghiệp – Năng động – Sáng tạo.