Giới thiệu

Giới thiệu Văn Phòng Khoa

- BS. Nguyễn Trần Ngọc Diệp, Trưởng Văn Phòng Khoa
- TS. Nguyễn Thu Thủy, Phó trưởng Văn phòng khoa

Xuất phát từ yêu cầu chung của Bộ Y tế, các cơ quan Thanh tra và Kiểm định giáo dục; theo chủ trương và quy hoạch tổ chức chung của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc sắp xếp lại các ban chức năng; phù hợp với tinh thần chung của Nghị quyết 18-NQ/TW theo hướng tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, sử dụng nguồn lực phù hợp để hoạt động hiệu quả; Văn phòng khoa Răng Hàm Mặt được thành lập với chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

   - Chức năng: Văn phòng khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Khoa trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt về công tác hành chính, tổ chức cán bộ, sinh viên, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, quản lý dự án… của Khoa.

   - Nhiệm vụ: Văn phòng khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Khoa trong các hoạt động về quản lý hành chính, trao đổi thông tin, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho Khoa.

Tập thể CB - CNV Văn Phòng Khoa
Từ trái sang: CN. Đặng Ngọc Thạch, CS. San Tú Phương, Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, CN. Lại Nguyễn Phương Dung, KTV. Phạm Thị Ngân Bình, BS. Nguyễn Trần Ngọc Diệp, ThS. Lê Hoàng Lan Anh, BSCKI. Lý Khánh Vân, CS. Bùi Văn Lợi, Ông Nguyễn Cao Trường