Giới thiệu

Tổ Hành chính - Tổ chức

Nhiệm vụ: Phụ trách công tác hành chính, đảm bảo trao đổi thông tin, công tác tổ chức cán bộ, an ninh trật tự, cảnh quan, cây cảnh và kế hoạch tài chính của khoa.

Thành viên:

- BS. Nguyễn Trần Ngọc Diệp, Tổ trưởng

- ThS. Lê Hoàng Lan Anh

- KTV. Phạm Thị Ngân Bình

- CS. Bùi Văn Lợi

- Ông Nguyễn Cao Trường

- BSCKI. Lý Khánh Vân

- CN. Lại Nguyễn Phương Dung, Phụ trách tài chính

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu (nhân viên phòng KHTC biệt phái)

- CS. San Tú Phương (nhân viên phòng KHTC biệt phái)

- CN. Đặng Ngọc Thạch (nhân viên phòng KHTC biệt phái)

Tập thể CB - CNV tổ Hành chính - Tổ chức
Từ trái sang: KTV. Phạm Thị Ngân Bình, BSCKI. Lý Khánh Vân, BS. Nguyễn Trần Ngọc Diệp, ThS. Lê Hoàng Lan Anh, CS. Bùi Văn Lợi, Ông Nguyễn Cao Trường
Tập thể CB - CNV phụ trách Tài chính
Trừ trái sang: CS. San Tú Phương, Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, CN. Lại Nguyễn Phương Dung, CN. Đặng Ngọc Thạch