Giới thiệu

Tổ Quản lý đào tạo

Nhiệm vụ: Phụ trách công tác đào tạo đại học, sau đại học

Đào tạo Đại học:

- TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phụ trách đào tạo Đại học

- CN. Nguyễn Nam Bình

- KTV. Lê Tiến Dũng

- CN. Trần Văn Hà

- CS. Phạm Thị Huyền

- ThS. Lê Thị Cẩm Tú, Phụ trách Nha khoa tổng quát

Tập thể CB - CNV tổ Quản lý đào tạo (đào tạo Đại học)
- Từ trái sang: CN. Nguyễn Nam Bình, KTV. Lê Tiến Dũng, TS. Nguyễn Văn Lân, TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm, CS. Phạm Thị Huyền, CN. Trần Văn Hà

Đào tạo Sau đại học:

- TS. Nguyễn Thu Thủy, Phụ trách Sau đại học

- ThS. Dương Thu Hương

- CN. Nguyễn Thị Hương Nhu

Tập thể CB - CNV tổ Quản lý đào tạo (đào tạo Sau đại học)
- Từ trái sang: CN. Nguyễn Thị Hương Nhu, TS. Nguyễn Ngọc Yến Thư, TS. Nguyễn Thu Thuỷ, ThS. Dương Thu Hương