Giới thiệu

Tổ Hợp tác quốc tế - Nghiên cứu khoa học

Nhiệm vụ: Phụ trách công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; quản lý tiến độ các đề tài, dự án, công trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của CBVC và sinh viên trong Khoa.

Thành viên:

- TS. Hoàng Trọng Hùng, Tổ trưởng

- ThS. Bùi Huỳnh Anh, kiêm nhiệm

- TS. Nguyễn Hồ Quỳnh Anh, kiêm nhiệm

- TS. Nguyễn Thị Kim Chi, kiêm nhiệm

- TS. Nguyễn Thị Bích Lý, kiêm nhiệm

- TS. Trần Thị Nguyên Ny, kiêm nhiệm

- TS. Lâm Đại Phong, kiêm nhiệm