Thông báo

Thông báo về việc lấy ý kiến đề nghị xét tặng Giải thưởng “NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU” cấp Khoa năm 2020
29/09/2020

Căn cứ công văn số 1268/ĐHYD-TCCB ngày 25/8/2020 về việc đề nghị xét tặng Giải thưởng “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2020 của Đại học Y Dược TP.HCM;

Căn cứ quyết định số 669/QĐ-ĐHYD ngày 24/3/2017 ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng “Nhà giáo tiêu biểu”;

Căn cứ thành tích của TS.BS. Võ Chí Hùng,

          Khoa Răng Hàm Mặt tiến hành lấy ý kiến xét tặng Giải thưởng “Nhà giáo tiêu biểu” cấp Khoa năm 2020 đối với TS. Võ Chí Hùng theo đường link như sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqbNXrMYQQa7MBWUy0NIqHOsTmGFC-N0wqYMDmV_4_uq2pQ/viewform

          Thời gian lấy ý kiến: từ 28/9/2020 đến 05/10/2020.